Małżeństwo

Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu, kiedy powiedział:
„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.” (Mt 19, 5-6).

Czym jest małżeństwo?


Małżeństwo
jest głęboką wspólnotą życia i miłości. Nie jest instytucją czysto ludzką.
Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samegopoczątku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały
i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, to sam Bóg ich
łączy.

Czy jest sakrament małżeństwa?


Małżeństwo
jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez
nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie.

Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnotamężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci.

Autentyczna,prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie
i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i „są najcenniejszym darem małżeństwa”, a „rodzicom przynoszą najwięcej dobra” (KDK 50).

Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między  małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej.

Formalności związane z zawarciem związku małżeńskiego:


 1. W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. (wcześniej można ustalić termin)

 2. Dokumenty:
  • dowód tożsamości,
  • świadectwo chrztu z datą wystawienia nie wcześniej niż 3 miesiące przedplanowaną datą ślubu (świadectwo z adnotacją: do ślubu kościelnego),
  • zaświadczenie o odbytym przygotowaniu do sakramentu małżeństwa tzw. kurs przedmałżeński.

 3. Jeżelinarzeczeni zawierają ślub tzw. konkordatowy zobowiązani są zgłosić siędo USC
  i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwaze skutkami cywilnymi. Jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą dokument z USC stwierdzający zawarcie związku.

 4. Spisanie protokołu.

 5. Wystawienie zapowiedzi do parafii narzeczonego (-nej).

 6. Dostarczenie dokumentu o wygłoszonych zapowiedziach (zapowiedzi wygłasza się przez 2 niedziele lub święta nakazane).

 7. Odbyciedwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza - w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński; druga - tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa).

 8. Spisanie aktu ślubu i złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków.

 9. Narzeczeni proszą Pana Organistę o oprawę muzyczną liturgii sakramentu małżeństwa.