Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania jest sakramentem, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy. W Dziejach Apostolskich czytamy:
„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego”.
(Dz 8, 14-16)


Co to jest bierzmowanie?


Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła krzyżmem i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego.
Sakrament bierzmowania wyciska także na duszy niezatarte znamię czyli charakter, który jest znakiem naznaczenia chrześcijanina przez Chrystusa pieczęcią Ducha Świętego, dając mu moc do
dawania o Nim świadectwa (por. KKK nr 1304).

Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania:

 1. budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych)
  i zewnętrznych więzi z Kościołem.
 2. dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary
  oraz osobiste zaangażowanie apostolskie.
 3. odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchiąkościelną
  w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.

Jak wyglądają obrzędy sakramentu bierzmowania?


 1. przedstawienie kandydatów biskupowi,
 2. przemówienie biskupa do kandydatów, uwzględniające wszystkich wiernych obecnych
 3. odnowienie przyrzeczeń chrzestnych,
 4. modlitwa biskupa o dary Ducha Świętego, z wyciągniętymi rękami nad kandydatami,
 5. udzielenie sakramentu bierzmowania każdemu kandydatowi z osobna,
 6. modlitwa powszechna,
 7. błogosławieństwo końcowe.

Jakie są skutki bierzmowania?


 1. Duch Święty w sakramencie bierzmowania:
 2. pomnaża w nas życie Boże silniej jednoczy z Chrystusem
 3. udziela mocy do apostołowania
 4. pomnaża siedem darów
 5. wyciska na duszy niezatarte znamię dojrzałego chrześcijanina

Kto może być świadkiem bierzmowania?


Świadkiem
bierzmowania powinna być osoba, która już przyjęła ten sakrament,
ponieważ bierze ona pewną odpowiedzialność za bierzmowanego.
Zobowiązujesię bowiem pomagać mu w dotrzymywaniu obietnic wynikających z tego sakramentu. Taka osoba winna więc najpierw sama realizować Jezusowy „przepis na życie”, dawać dobre świadectwo życia wiarą. Wtedy może stanąć przy młodym człowieku jako świadek bierzmowania, ponieważ też kiedyś w tym sakramencie świadomie i dobrowolnie wybrała Chrystusa.

Co to jest krzyżmo święte?


Krzyżmo
święte to olej z oliwek z domieszką balsamu poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek na Mszy Krzyżma Świętego. Nazwa Krzyżmo wywodzi się z Imienia: Chrystus (Christus - Chrisma - Krzyżmo) Symbolizuje Chrystusa, w którym człowieczeństwo złączone jest z Bóstwem.

Kto to jest szafarz?


Szafarz
to osoba udzielająca sakramentu. Szafarzem zwyczajnym bierzmowania jest biskup. Władza bierzmowania przysługuje mu z tytułu święceń biskupich. Wposzczególnych jednak wypadkach z ważnej przyczyny, jak np. bardzo dużaliczba bierzmowanych czy brak czasu, może dobrać sobie do pomocy prezbiterów, aby udzielić tego sakramentu.
W stosunku do osób znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci, bierzmowania może udzielać proboszcz, a nawet jakikolwiek prezbiter (kapłan).

Jakie są dary Ducha Świętego i co sprawiają?


 1. dar mądrości – pomaga odróżnić dobro od zła
 2. dar rozumu – pomaga odróżnić prawdę od fałszu
 3. dar rady – pomaga wybierać dobro
 4. dar umiejętności – pomaga wybrać lepszą drogę do Boga
 5. dar męstwa – pomaga świadczyć o Chrystusie
 6. dar pobożności – pomaga wypełniać wolę Bożą
 7. dar bojaźni Bożej – pomaga unikać grzechu

Modlitwa o 7 darów Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu, uświęcający dusze nasze, racz mi udzielić daru mądrości, abym poznał i umiłował prawdę wiekuistą i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne.
Daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione.
Daj mi dar umiejętności, abym się przekonał o nicości swojej i wszelkich rzeczy stworzonych. Żebym wszystko odnosił do Boga według uczuć Serca Jezusowego.
Daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą.
Daj mi dar mocy, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony.
Daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się do służby Bożej odnosi.
Daj mi dar bojaźni Bożej, abym pilnie unikał wszystkiego, co by Cię obrazić mogło, abym się bał grzechu bardziej niż śmierci, a to jedynie dla miłości Twojej.
Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty, dodaj mi dar pokuty, abym
grzechy swoje opłakiwał, i ducha umartwienia, abym zadość uczynił Boskiej sprawiedliwości.
Napełnij Duchu Święty, serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen

WIEDZA OBOWIĄZKOWA KANDYDATA DO BIERZMOWANIA

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)
Zdrowaś Mario (Pozdrowienie Anielskie)

Wierzę w Boga (Skład Apostolski)
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem,ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia
zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjedzie sądzić żywych i umarłych.Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbamiracz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza,orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza z Synem Swoim nasz pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Dziesięć Przykazań Bożych
"Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli"
 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

5 Przykazań Kościelnych
 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej o powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Główne prawdy wiary
 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Uczynki miłosierdzia względem ciała
 1. Głodnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić.
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych grzebać

Uczynki miłosierdzia względem duszy
 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejętnych pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

Siedem Sakramentów Świętych
 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Eucharystia
 4. Pokuta
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo

Siedem grzechów głównych
 1. Pycha
 2. Chciwość
 3. Nieczystość
 4. Zazdrość
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
 6. Gniew
 7. Lenistwo

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
 1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
 2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
 5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
 6. Odkładać pokutę i nawrócenie, aż do śmierci

Trzy Cnoty Boskie (teologalne)
Wiara, Nadzieja, Miłość

Cnoty główne (kardynalne)
Roztropność, SprawiedliwośćUmiarkowanie, Męstwo

Ostateczne rzeczy człowieka
Śmierć, Sąd Boży, Niebo albo piekło

Warunki sakramentu pokuty
 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Spowiedź szczera
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

AKT WIARY
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.
AKT NADZIEI
Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.
AKT MIŁOŚCI
Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję, Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.
AKT ŻALU
Ach, żałuje za me złości jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości mnie, grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Przykazanie miłości
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy
swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie
samego.

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE
Tajemnice radosne
 1. Zwiastowanie NMP
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice światła
 1. Chrzest Jezusa w Jordanie
 2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne
 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
 4. Droga krzyżowa
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na krzyżu

Tajemnice chwalebne
 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie NMP
 5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziem

Pytania

1. Kim jest Bóg ?
Pan Bóg jest to duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi. Ojciec
nasz najlepszy. Najwspanialszym przymiotem Boga jest miłość. Święty Jan
mówi: „Bóg jest miłością”

2. Co oznacza imię Boga Jahwe ?
Imię Boga Jahwe – Ja Jestem wyraża doskonałość, pełnię Bożego
istnienia. Bóg istnieje ponad wszelkimi ograniczeniami. On był, jest i
będzie, jest wieczny, wszechmocny, niezmienny i święty.

3. Wymień kilka przymiotów Boga.
Przymioty Boga to: wszechmocny, wieczny, niezmienny, święty, miłosierny stworzyciel.

4. Co to jest objawienie Boże ?
Objawienie Boże są to prawdy, które Bóg objawiał o sobie stopniowo. Bóg najpełniej objawił się w Jezusie Chrystusie.

5. Co nazywamy grzechem pierworodnym ?
Grzech pierworodny to nieposłuszeństwo pierwszych ludzi. Przez ten grzesz ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście.

6. Jaki jest plan Boga wobec człowieka ?
Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni.

7. Co to jest Pismo Święte?
Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha
Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i słowa skierowane przez
Boga do ludzi. Pismo Święte ma dwóch autorów: Boga, od którego pochodzi słowo oraz ludzi, którzy to słowo spisali.

8. Co to oznacza, że Pismo Święte jest natchnione ?
Do sporządzenia ksiąg świętych Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się,
jako używającymi swoich zdolności i sił, by dzięki jego działaniu w nich
i przez nich oni sami, jako autorzy przekazali na piśmie to wszystko i
tylko to, co chciał Bóg.

9. Co nam daje czytanie i rozważanie Pisma Świętego ?
Czytając i rozważając Pismo Święte poznajemy Boga, który nam się objawia, przebywamy z nim i poznajemy jego plan wobec siebie.

10. Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte ?
STARY TESTAMENT: 46 ksiąg
NOWY TESTAMENT: 27 ksiąg.
RAZEM: 73 księgi.

11. Co nazywamy grzechem śmiertelnym ?
Grzech śmiertelny niszczy miłość w sercu człowiek wskutek wykroczenia przeciw prawu Bożemu. Grzech śmiertelny jest wtedy gdy, czyn jest: - popełniony świadomie - dobrowolnie (bez przymusu) - poważna materia, przedmiot Gdy brakuje jednego z powyższych trzech warunków grzechu ciężkiego - to grzech jest zawsze lekki.

12. Jaka jest różnica między grzechem śmiertelnym, a lekkim ?
Grzech śmiertelny zrywa naszą łączność z Bogiem, natomiast grzech
lekki (powszedni) zakłóca ja, osłabia co w konsekwencji prowadzi do
grzechu ciężkiego.

13. Na czym polega rana zadana kościołowi ?
Ponieważ kościół jest jednym ciałem, a my jego członkami, dlatego
grzech popełniony przez jednego z członków dotyczy całego kościoła.

14. Dlaczego grzech jest największym nieszczęściem człowieka ?
Grzech jest największym nieszczęściem człowieka, gdyż sprzeciwia się
miłości. Bo rani naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność.

15. Jakie są źródła grzechu ?
Źródła grzechu to:
- brak prawdziwej miłości do Boga,
- niewłaściwe przywiązanie do doczesnych dóbr,
- lekceważenie zasad moralnych,
- źródłem wszystkich grzechów człowieka jest jego serce.

16. Co to jest nałóg ?
Nałóg - to grzeszne przyzwyczajenie np. nikotynizm, alkoholizm, narkomania.

17. Jak nazywamy żal za grzechy wzbudzony nie z lęku,
lecz z prawdziwej miłości do Boga ?

Gdy żal wypływa z miłości do Boga, nazywany jest żalem doskonałym albo
żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzech powszedni, przynosi on także
przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie
przystąpienia do spowiedzi, gdy tylko będzie to możliwe.

18.. Co to jest sakrament pokuty i pojednania ?
To sakrament ustanowiony przez Chrystusa, po to, aby grzesznik po
uznaniu swojej winy mógł wrócić do Boga i uzyskać Jego przebaczenie.
W Sakramencie pokuty Chrystus odpuszcza nam grzechy.
Co to jest :
1. Rachunek sumienia – to przypomnienie sobie wszystkich popełnionych grzechów
2. Żal za grzechy – to smutek z powodu popełnionych grzechów
3. Mocne postanowienie poprawy – to chęć poprawienia się z popełnionych grzechów
4. Spowiedź szczera - autentyczne wyznanie wszystkich grzechów (zatajenie grzechu czyni spowiedź nieważną)
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu  – naprawienie szkód, krzywd, które się popełniło (Restytucja – zwrócenie tego co się ukradło)

19. Co to są grzechy cudze ?
Popełniamy je, gdy w nich współdziałamy, uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie, nakazując je lub zlecając, pochwalając lub aprobując, nie wyjawiając, chroniąc tych, co popełniają zło.
Jest ich 9:
1. Do grzechu namawiać.
2. Grzech nakazywać.
3. Na grzech zezwalać.
4. Innych do grzechu pouczać.
5. Grzech innych pochwalać.
6. Na grzech innych milczeć.
7. Grzechu nie karać.
8. W grzechu drugim pomagać.
9. Grzechu innych bronić.

20. Kim jest Jezus Chrystus ?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

21. Dlaczego Jezusa nazywamy Zbawicielem ?
Chrystusa nazywamy zbawicielem, ponieważ przyszedł na świat, aby wybawić ludzi od grzechu
i zapewnić im wieczne Zbawienie. Oddał za nas życie.

22. Kto jest Ojcem i Matką Jezusa ?
Matką Jezusa jest Maryja, a Ojcem Bóg. Św. Józef był jedynie opiekunem.

23. Co to jest niebo ?
Niebo jest miejscem, gdzie przebywają umarli w łasce i przyjaźni z Bogiem. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia.

24. Co to jest piekło ?
Piekło jest stanem ostatecznego wykluczenia z jedności z Bogiem i Świętymi. Kara piekła polega na wiecznym oddaleniu od Boga.

25. Co to jest czyściec ?
W czyśćcu znajdują się ci, którzy umarli w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni z grzechów. Możemy im pomów poprzez modlitwę, Msze św, odpusty.

26. Kto założył Kościół ?
Kościół założył Jezus Chrystus.

27. Co to jest Kościół ?
Kościół to wspólnota wierzących w Chrystusa. Tworzą ją wszyscy ludzie którzy uwierzyli
w Jezusa i przyjęli chrzest św.

28. Dlaczego Kościół, do którego należysz nazywamy rzymsko-katolicki ?
Kościół, do którego należymy nazywamy rzymsko-katolickim, bo przewodniczy mu Papież Biskup Rzymu.

29. Co jest celem i zadaniem Kościoła ?
Celem i zadaniem Kościoła jest zbawienie wszystkich jego członków.

30. Co to jest Sobór Powszechny ?
Sobór powszechny jest to najwyższa i pełna władza w Kościele. To zgromadzenie wszystkich biskupów Kościoła katolickiego pod przewodnictwem papieża.

31. Co to jest diecezja ?
Diecezja jest wspólnotą wiernych chrześcijan w jedności wiary i sakramentów z ich Biskupem na czele.

32. Co to jest hierarchia Kościoła ?

Hierarchia kościoła jest to władza w Kościele, której przewodniczy Papież i Biskupi, pomagają im kapłani i diakoni.

33. Kim jest Papież ?
Papież jest najwyższą władzą w Kościele, następcą Św. Piotra.

34. Jakie mamy rodzaje łaski i co one oznaczają ?
a) łaska uczynkowa – uzdalnia nas do czynienia dobra,
b) łaska uświęcająca – darmowy dar od Boga, przez który stajemy się dziećmi Bożymi.

35. Kim jest człowiek ?
Człowiek jest istotą żywą, najdoskonalszym stworzeniem Bożym, posiadającym duszę nieśmiertelną, rozum i wolną wolę.

36. W czym człowiek jest podobny do Boga ?
Podobieństwo człowieka do Boga przejawia się w tym, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną.

37. Co to jest sumienie ?
Sumienie jest to sąd rozumu, pozwalający odróżnić dobro od zła.

38. Czym jest życie ludzkie ?
Życie ludzkie jest darem od Boga, który należy ulepszać poprzez samowychowanie.

39. Co jest celem życia ludzkiego ?
Celem życia ludzkiego jest zbawienie wieczne.

40. Czym jest modlitwa ?
Modlitwa jest osobistym spotkaniem i rozmową z Bogiem.

41. Co to jest samowychowanie ?
Samowychowanie jest to pilnowanie samego siebie, aby nie zniszczyć w sobie Bożego obrazu.

42. Kiedy człowiek jest odpowiedzialny ?
Człowiek jest odpowiedzialny, gdy jest gotów ponieść konsekwencje wszystkich swoich czynów.

43. Co to znaczy wierzyć ?
Wiara to odpowiedź na wezwanie i miłość Boga.

44. Dlaczego powinniśmy wierzyć ? Co daje wiara ?
Dzięki wierze mamy życie wieczne, w niej Jezus nas oczyszcza i umacnia,odpuszcza nam grzechy, daje nam Ducha Świętego. Dzięki wierze rozpoznajemy w otaczającym nas świecie dzieci Boże.

45. Wymień osoby Trójcy świętej?
Bóg Ojciec, Syn Boży (Jezus Chrystus) i Duch święty.

46. Jak dzielą się obrzędy Mszy św?
Obrzędy Mszy św. dzielą się na:
 1. Obrzędy wstępne
 2. Liturgia Słowa
 3. Liturgia eucharystyczna
 4. Obrzędy komunii
 5. Obrzędy zakończenia

47. Kto jest wzorem wiary ?
Wzorem wiary jest Jezus Chrystus.

48. Kim jest Duch Święty ?
Duch Święty jest trzecią osobą Boską, która pochodzi od Ojca i Syna.

49. Co sprawia Jego obecność wśród nas ?
Dzięki darom Ducha Świętego stajemy się odpowiedzialni za wzrost Kościoła, za jego świętość.

50. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów ?
Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. (Zielonych świat)

51. Co to jest Bierzmowanie ?
Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina,aby wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

52. Jak nazywa się biskup świdnicki?

bp Ignacy Dec;
Biskup pomocniczy – Adam Bałabuch

53. Do czego Cię ten sakrament zobowiązuje ?
Bierzmowanie zobowiązuje do wypełnienia chrześcijańskich zadań: do życia zgodnego z zasadami wiary oraz apostołowania wobec innych.

Pytania dotyczące Boga i religii.
Cuda i przypowieści Jezusa 
Formalności związane z sakramentem bierzmowania:

 1. metrykachrztu, (jeśli chrzest był w innej parafii, niż ta w której przystępujesię dobierzmowania)

 2. zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji lubostatnie świadectwo katechizacji,

 3. uczestnictwo w katechezach przygotowawczych,

 4. egzamin z zakresu wiedzy religijnej.