Chrzest

Chrzest Święty został ustanowiony przez samego Pana Jezusa,
kiedy powiedział do Apostołów:
" Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,

udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego." (Mt 28, 19)


Czym jest chrzest?


"Chrzcić"
oznacza "zanurzać w wodzie". Chrzest jest włączeniem we wspólnotę Kościoła, poprzez obmycie z grzechu pierworodnego dzięki wezwaniu Trójcy Świętej i polaniu wodą.
Jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem.

Jakie są skutki Chrztu Świętego?


 • odpuszczenie grzechu pierworodnego,
 • odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych w przypadku osób dorosłych,
 • odpuszczenie kar doczesnych i wiecznych za popełnione grzechy,
 • wylanie na ochrzczonego łaski uświęcającej, cnót wiary, nadziei i miłości,
  oraz darów Ducha Świętego,
 • nadanie niezatartego znamienia przynależności do Boga.

Jakie są warunki udzielenia Chrztu Św.?


 1. Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nie przyjęcie jeszcze tego sakramentu przez danego człowieka. W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka.
 2. Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy odłożyć aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół.
 3. Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku szkolnym.

Do czego zobowiązuje przyjęcie Chrztu Świętego?


Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą:

 1. zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej,
 2. wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie,
 3. zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi,
 4. wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach, ale również troska o stronę materialną),
 5. daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych,
 6. zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.

Kim powinni być rodzice chrzestni?


 1. Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne. Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania.
 2. Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania i Eucharystii.
 3. Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący, osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich
 4. bez ślubu kościelnego.
 5. Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.
 6. Chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić taką funkcję. 
Formalności

 1. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na miesiąc przed planowaną uroczystością.

 2. W kancelarii należy okazać akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, podać  dane personalne rodziców chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania).

 3. Przed chrztemrodzice chrzestni (spoza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

 4. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

 5. Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną.